Zasady rekrutacji do Gimnazjum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie na rok szkolny 2016/2017

copy-51. Nabór do klasy I Gimnazjum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie rozpoczyna się 25 kwietnia 2016 roku.

2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do Gimnazjum składają dokumenty od dnia 25 kwietnia 2016 r. w sekretariacie szkoły osobiście.

3. Wymagane dokumenty:

3.1      wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie ucznia do Gimnazjum z kwestionariuszem osobowym ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zarembiacy.pl)

3.2      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3.3     zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej,

3.4      karta zdrowia,

3.5      2 zdjęcia.

3.6       kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia

3.7       dowód wpłaty wpisowego.

4. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni złożą dokumenty o przyjęcie ucznia do Gimnazjum w terminie do 20 maja 2016r., to przysługuje im prawo 50% obniżki czesnego w pierwszym roku pobierania nauki przez dziecko.

5. Oficjalne przyjęcie ucznia w poczet uczniów Gimnazjum nastąpi pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty w terminie do dnia 28.06.2016 r.

6. Decyzję o przyjęciu do Gimnazjum podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu
z komisją rekrutacyjną, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Przyjęcie ucznia do Gimnazjum następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej
o naukę, zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia a Dyrektorem Szkoły.

8. Wyniki naboru do klasy I Gimnazjum Społecznego w Dziwnowie zostaną ogłoszone do dnia 4 lipca 2016 r.

 

Druk wniosku o przyjęcie do Gimnazjum.

Druk wniosku o przyjęcie do Liceum.