Konsultacje dla uczniów Liceum Społecznego

Procedura organizacji bezpiecznych konsultacji w szkole.
Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje dla absolwentów – uczniów klasy 3 liceum.

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów liceum.

od 25 maj

 

od 1 czerwca

Do przestrzegania procedury są zobowiązani wszyscy pracownicy i uczniowie.

1.      Uczeń otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych ( wg planu konsultacji umieszczonego na stronie internetowej szkoły).

2.      Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

3.      Nie wolno korzystać z konsultacji, jeżeli uczeń jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Należy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4.      Nauczyciel nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

5.      Nauczyciel wyjaśnia uczniom na pierwszych zajęciach, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

6.      Konsultacje zorganizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

7.      W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

8.      Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

9.      W grupie może przebywać do 10 uczniów.

10.  Wyznaczona jest stała sala na konsultacje dla tej samej grupy/przedmiotu.

11.  Uczniowie przebywać mogą w sali uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

12.  Sala , w której przebywają uczniowie wietrzona jest co 45 minut.

13.  Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej.

14.     Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz.

15.  Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali.

16.  Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby wchodzące do placówki.

17.     Sala, w której odbywały się konsultacje , jest myta i dezynfekowana.